Energia Odnawialna na terenach wiejskich – bezpieczeństwo energetyczne na przykładzie instalacji biogazowej

Energia Odnawialna na terenach wiejskich – bezpieczeństwo energetyczne na przykładzie instalacji biogazowej

Wiadomość sygnalna biogazownie

Celem załączonego materiału  jest pokazanie możliwości zwiększenia lokalnego bezpieczeństwa energetycznego poprzez odpowiednie wykorzystanie substratów poprodukcyjnych pochodzenia rolniczego poprzez stosowanie technologii wykorzystujących biogaz  w systemach kogeneracyjnych

Według danych Ministerstwa Rolnictwa rozważając możliwość wykorzystania na cele energetyczne substratów pochodzenia rolniczego należy mieć na uwadze długoterminowe perspektywy i zadania stawiane przed rolnictwem. Zakłada się, że do 2050 r. w skali świata produkcja żywności powinna zostać dwukrotnie zwiększona. Cel ten wymaga nie tylko wzrostu produkcji jednostkowej, ale również utrzymywania dostępnego rolniczego potencjału produkcyjnego we właściwej kulturze. Celowi temu służyć będzie wykorzystanie do produkcji rolniczej nawozów organicznych będących ubocznym produktem wytwarzania biogazu z substratów pohodowlanych.

Projekt budowy biogazowni rolniczej charakteryzuje się stosunkowo niskim ryzykiem, które poprzez odpowiednie zarządzanie i zastosowaną strategię marketingową można ograniczyć do zera.

Podsumowując możemy wskazać następujące zalety biogazowni:

  • poprawa gospodarki nawozowej spełniająca  wymagania prawne,
  • dodatkowe źródło dochodu,
  • poprawę sytuacji odorowej w okolicy,
  • stworzenie tzw. gospodarki zrównoważonej w obiegu zamkniętym poprzez zagospodarowanie uciążliwych odpadów pochodzenia rolniczego.

wiadomość sygnalna biogazownie

niw

Sfinansowano przez Narodowy Instytut Wolności - Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego
ze środków Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018 – 2030

proo