Think Tank

Obszary Wiejskie

Think Tank obszary wiejskie

Think tank (ang. dosłownie zbiornik myśli) – z założenia, niezależny komitet doradczy o charakterze organizacji non-profit, zajmujący się badaniami i analizami dotyczącymi spraw publicznych. Do celów działalności think tanków należą zazwyczaj badania i poszukiwanie sposobów rozwiązania problemów społecznychkonsulting oraz udział w debacie publicznej. Spotkać można szersze rozumienie tego pojęcia, na oznaczenie grupy osób lub instytucji mających podobne cele, ale niekoniecznie posiadających status organizacji pozarządowych.

 

Obserwując wielki deficyt wiedzy w zakresie potrzeb i wyzwań, jakie stoją przed społecznościami zamieszkującymi tereny wiejskie, zwłaszcza popegeerowskie przyjęliśmy sobie za cel realizowania zadań w zdobywaniu, poddaniu analizie i przedstawieniu wniosków i rekomendacji jakie z tego płyną, tak aby móc w ramach think tanku pokazywać, dlaczego analizy zawarte w strategiach są równie ważne jak późniejsze działania.

Obszarami naszej działalności w ramach “Wyzwania dla obszarów wiejskich” na których będziemy się skupiać to:

  • edukacja,
  • nowy okres programowania funduszy unijnych,
  • jakość życia na wsi,
  • problemy infrastrukturalne i środowiskowe,
  • depopulacja,
  • nowe modele zarządzania społecznościami lokalnymi.


Zespół
niw

Sfinansowano przez Narodowy Instytut Wolności - Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego
ze środków Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018 – 2030

proo