Badanie przemysłów „modowych”


Zapraszamy do lektury raportu z badania modowego:

Celem projektu jest zidentyfikowanie kluczowych ośrodków „modowych”, obszarów tematycznych i technologicznych
oraz zidentyfikowanie kluczowych podmiotów/graczy wraz z określeniem stopnia świadomości
oraz zakresu ich kompetencji w wykorzystaniu sieci, w tym klastrów, jako narzędzi podnoszenia
własnej pozycji konkurencyjnej na globalnym rynku modowym.
Zbadamy istniejące i nowe łańcuchy wartości możliwe do zbudowania w ramach m.in. Polish Fashion Cluster.

 

Aktualności

Zapraszamy na on-linowe warsztaty w ramach badania sektorów kreatywnych sektor modowy.

W listopadzie zapraszamy na warsztaty z:

  • z leaderami poszczególnych ośrodków i ich głównymi partnerami (on line) – dla województwa łódzkiego i mazowieckiego.
  • z członkami łańcuchów wartości (po jednym z każdego centrum) (on line) – dla województwa łódzkiego i mazowieckiego.
  • z członkami formalnych i nieformalnych grup gdzie współpraca jest oparta nie tylko na wartościach ekonomicznych – dla województwa łódzkiego i mazowieckiego.

W grudniu odbędą się spotkania onlinowe z decydentami  z województwa łódzkiego i mazowieckiego oraz konferencja podsumowująca projekt realizowana wspólnie z ASP w Łodzi.

 

Działania

Działania w projekcie zostały dostosowane do możliwości realizacji projektu w sytuacji epidemicznej. Zmuszeni byliśmy do rezygnacji ze wszystkich spotkań osobistych.

 

 

Działanie 1.Przygotowanie narzędzi badawczych.

W ramach działania 1 zostały opracowane narzędzia badawcze.

 

Działania 2. Identyfikacja oraz wybór kluczowych ośrodków modowych
Na podstawie badania desk reserach/webresearch zostaną wybrane kluczowe ośrodki modowe o największej istotności i największej koncentracji podmiotów związanych z sektorem modowym. W trakcie tej części badania zostanie dokonana identyfikacja kluczowych aktorów pod kątem:
• obszaru i jakości wsparcia (dostęp do wiedzy, wsparcia instytucjonalnego, wsparcia finansowego) – JST, IOBy, R+D
• potencjału wytwarzania (wielkość obrotów)
• obecności na rynkach międzynarodowych
• innowacyjności materiałowej i produktowej
Przeprowadzone zostaną również wywiady TIDI z kluczowymi przedstawicielami sektora modowego, jst, IOB, świata nauki, ośrodków/działów R+D.

 

Działanie 3. Przeprowadzenie badań jakościowych
Przeprowadzenie badania CATI (telefoniczny wywiad pogłębiony) minimum 50 wywiadów na każdy ośrodek modowy. Część pytań będzie dotyczyła analizy sieci powiązań – pozwoli to na określenie podmiotów, sieci, siły, i charakteru powiązań pomiędzy nimi.

 

Działanie 4. Analiza zebranego materiału
W oparciu o wyniki badań desk research i CATI zostaną, zidentyfikowanie kluczowe podmioty, określona siła, zakres i charakter i głębokości ich współpracy a także skłonność do niej a także posiadane przez nich kompetencje, doświadczenia w tym zakresie. Dodatkowo w trakcie prac przeanalizowane zostaną również istniejące i możliwe do stworzenia łańcuchy wartości. W celu pogłębienia analiz zostanie przeprowadzonych 6 warsztatów eksperckich (w zależności od warunków możliwość przeprowadzenia on-line). Dwa z leaderami poszczególnych ośrodków i ich głównymi partnerami. 2 z członkami łańcuchów wartości (po jednym z każdego centrum). Dwa z członkami formalnych i nieformalnych grup gdzie współpraca jest oparta nie tylko na wartościach ekonomicznych.

Wypracowany w oparciu o te działania raport będzie składał się z ilościowej i jakościowej analizy sektora modowego, analizy potencjału sektora modowego, w tym wyznaczeniu obecnych i przyszłych (rokujących) ośrodków modowych, analizy jakości, głębokości i potencjału współpracy pomiędzy podmiotami sektora modowego, wyznaczeniu potencjalnych łańcuchów wartości w sektorze modowym, rekomendacji w zakresie działań wspierających rozwój sektora modowego, rozwój sieci kooperacyjnych w sektorze modowym m.in. poprzez uzupełnienie wiedzy i umiejętności w zakresie współpracy poszczególnych podmiotów.

 

Materiał będzie obejmował również identyfikację kluczowych aktorów pod kątem:
• obszaru i jakości wsparcia (dostęp do wiedzy, wsparcia instytucjonalnego, wsparcia finansowego) – JST, IOBy, R+D;
• potencjału wytwarzania (wielkość obrotów);
• obecności na rynkach międzynarodowych ;
• innowacyjności materiałowej i produktowej.

 

Działanie 5. Upowszechnienie zebranego materiału.

W celu upowszechnienia, zebranego materiału i implementacji rekomendacji zostaną zorganizowane:

  • dwa warsztaty dla kluczowych decydentów z kluczowych centrów modowych w celu prezentacji wniosków i rekomendacji z badania w celu omówienia możliwości ich wdrożenia
  • konferencja, prezentująca wyniki badań w celu prezentacji wniosków i rekomendacji i prezentacji możliwości ich wdrożenia na poziomie regionalnym i centralnym. Konferencja będzie dostępna w wersji on-line.

W ramach tego działania zostanie umieszczony w „Kierunkach Zmian” blok artykułów nt. wyników badania.
Dodatkowo raport wraz z rekomendacjami zostanie umieszczony w on-linowym repozytorium wiedzy nt. sektora modowego.

 

Konferencja

W miesiącu grudniu zostanie przygotowana i przeprowadzona wspólnie z ASP w Łodzi konferencja podsumowująca projekt.
Szczegóły już wkrótce.

 

Baza wiedzy/repozytorium

Baza obejmuje linki do materiałów, badań, analiz  nt. sektora modowego.

 

Kontakt

Centrum Rozwoju Społeczno-Gospodarczego
Przedsiębiorstwo Społeczne sp. z o.o.
ul. Księcia Józefa Poniatowskiego 33d
71-111 Szczecin

sekretariat@crsg.pl

 

Zespół badawczy:

Antoni Sobolewski a.sobolewski@post.pl

Jarema Piekutowski jarema.piekutowski@crsg.pl

Aleksandra Bogusławska Aleksandra.boguslawska@crsg.pl

 


Finansowanie

Zadanie jest finansowane ze środków:

Ministerstwa Kultury i Ochrony Dziedzictwa Narodowego

ROZWÓJ SEKTORÓW KREATYWNYCH 2020

Diagnoza sektora przemysłów kreatywnych: obszar modowy